The Chiavari Chair (transparent)

The Chiavari Chair (gold)

White chair

Transparent Chair 2

"Paper" table for flowers of cake

Gold table for flowers of cake